1x
1.5x
2x

Utdatert nettleser

Vi oppdager at du benytter en utdatert nettleser som ikke støttes av siden. For å oppleve siden vi vil anbefale å benytte ett av alternativene under.

BLI MED PÅ SKATTEJAKT I KULTURARVEN!

Gjennom spanande oppgåver for skoler ynskjer vi med Kulturarvskolen å auke kunnskapsnivået, og barn og unge si forståing av eiga identitet, samstundes som dei opplev læringa som stimulerande og artig.

Undervisingsoppgåvene skal pirre skapargleda, engasjementet og utforskartrongen hos elevane, og la dei oppdage og lære av spora som er sett av menneska som var her før oss. Nokre oppgåver trenar elevane i å vurdere om informasjonen dei finn er til å stole på. Gjennom andre oppgåver presenterar elevane kulturminne eller eiga slekt gjennom å lage digitale bøker, filmar eller dataspel. På nettsida finn du ferdige oppgåver for ulike klassetrinn og ei rekke fag. Alt gratis, lettfatteleg og klart til bruk.

Tips til bruk av nettsida

  • Søk på klassetrinn for å finne oppgåver tilpassa ditt kull
  • Søk på fag og sjå kva oppgåver du kan velje mellom
  • Søk i feltet for fritt søk
  • Dei fleste oppgåvene er knytt til kompetansemål i læreplanen.

Kulturarven i opplæringslova

I overordna del i opplæringslova heiter det at opplæringa i skole og læreverksemder skal opne dører mot verda og framtida og gje elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring. Vidare heiter det at opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon (Opplæringsloven § 1-1, 2017).


Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å samle menneskene i landet. Kristen og humanistisk arv og tradisjon er en viktig del av landets samlede kulturarv og har spilt en sentral rolle for utvikling av vårt demokrati. Den samiske kulturarven er en del av kulturarven i Norge. Vår felles kulturarv har utviklet seg gjennom historien og skal forvaltes av nålevende og kommende generasjoner.

Opplæringsloven § 1-2

Lykke til på skattejakt i kulturarven!

... og vil du bli betre kjend med oss, så kjem vi her:

VERN GJENNOM BRUK

Den digitale læringsplattforma du no er inne på, er utvikla av Norsk Kulturarv – ein interesseorganisasjon med føremål å sikre og vidareføre kulturarven vår til komande generasjonar.

Gjennom bærekraftig bruk av kulturarv langs kysten, i innlandet, i bystrøk og levande bygder legg Norsk kulturarv grunnlag for både kunnskap, læring og ny næringsutvikling basert på vår felles historiske arv.

Norsk Kulturarv arbeider som haldningskapande verksemd, informerer og formidlar verdiar som gir inspirasjon, kunnskap og identitet. Mellom anna denne læringsplattforma for skolar.


Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før hamMarkens grøde, Knut Hamsun

Bli gjerne betre kjend med Norsk kulturarv på www.kulturarv.no – eller ta ein titt på nokre av prosjekta vi gir støtte til her:

Norsk Smaksskule

Kursverksemd for skole- og barnehagetilsette som treng fagleg påfyll til korleis dei skal arbeide med smak, mat og råvarer med ungane.

Ta eit tak

«Ta et tak» er ein aksjon som rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. Dette kan være verneverdige bygg i byar og tettstader eller bolighus knytt til landbruk, fiske, reindrift eller jakt.

Rydd eit kulturminne

Gir stipend på 4000,- for å bevare kulturminne. Aksjonen skapar aktivitet kring kulturminna, og deltakarane lærer om kulturminnevern i praksis og får andre viktige verdiar med på vegen.